VMCtech

  • VMCtech ứng dụng công nghệ cao trong thi công hạ tầng kỹ thuật bằng công nghệ khoan ngầm của Mỹ- Sử dụng chuyên gia của NewZealand, ứng dụng công nghệ OH System xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn mô hình bán tập trung của Hàn Quốc